Geluidsscherm zuidzijde A20 [klik op de afbeeldingen voor een groter beeld]

Het tracé van de Blankenburgtunnel

De Blankenburgtunnel

  

Nog meer vervuiling

Wilt u meer geluidshinder, meer stankoverlast, meer luchtvervuiling met kankerwerwekkend fijnstof? Nee toch... maar het gaat wel gebeuren als gevolg van de aanleg van de Blankenburgtunnel en de aanpassingen aan de A20!


Dank u wel leden van de Tweede Kamer!

Zo ongeveer de hele regio ten noorden van de Nieuwe Waterweg is te hoop gelopen tegen deze rampentunnel. Er zijn duizenden zienswijzen ingediend tegen de aanleg. Een rampentunnel die meer dan 1 miljard euro gaat kosten. Helaas waren alle zienswijzes tevergeefs. Begin 2015 heeft de Tweede Kamer ingestemd met de aanleg van deze tunnel die weer een stukje schaarse natuur in onze regio gaat slopen.


Betere inpassing

Uit onderzoek van Rijkswaterstaat (voorjaar 2015) bleek dat er een veel betere inpassing van de Blankenburgtunnel mogelijk is. Minister Schulz van Haegen gaat hier echter niet op in!

Wat hebben we toch een fantastische minister met aandacht voor haar zorgplicht voor de inwoners in onze regio.


Informatie

Op de site van Rijkswaterstaat vindt u juichende verhalen over de nieuwe tunnel. Op de links hiernaast meer kritische informatie over deze rampentunnel.


Raad van State

Vereniging Natuurmonumenten, Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland, de Midden Delfland Vereniging, de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland, de Stichting Groeiend Verzet, de Vereniging van Huiseigenaren Woonpark Boonervliet en het Actiecomité Blankenburgverbinding Nee hebben beroep ingesteld bij de Raad van State tegen de aanleg van de tunnel. De Raad van State heeft zich 12 december 2016 gebogen over deze beroepszaak. De uitspraak wordt in de loop van maart verwacht. Op de site van de Midden-Delfland Vereniging een uitgebreid verslag.


Investeren in infrastructuur is zinloos

Het Centraal Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving constateren voorjaar 2016 opnieuw -nadat de TU Delft dit in 2013 al had gedaan- dat investeren in infrastructuur weggegooid geld is.

Nederland is af, meer asfalt is zinloos. Uitgaven aan infrastructuur zijn onrendabel en niet kostendekkend. De maatschappelijke kosten van nieuw asfalt, spoorlijnen enz., wegen zelden op tegen de baten.


Voortgang aanleg

2016 april - vaststelling tracébesluit en Milieueffectrapport √

2016 april - start archeologisch onderzoek √

2016 mei - start aanbesteding √

2017 - contracten met aannemersconsortium afronden

2018 - start realisatie

2022 /2024 - openstelling Blankenburgverbinding.

  

Geluidsscherm A20 zuidzijde

  

Klaar  

‘Ons’ geluidsscherm aan de zuidzijde van de A20 is in 2014 voltooid! Dankzij Actie-Ambacht én uw steun zijn we verlost van veel geluidshinder. Omdat hiermee de doelstelling van Actie-Ambacht is bereikt, gaat het bestuur in de slaapstand en is de website per 16 oktober 2014 gesloten. Het e-mailadres blijft echter bestaan. Er komen immers nieuwe rampen aan, zoals de Blankenburgtunnel.  

© 2016 VanSoestDiensten. Hoewel de informatie op deze site met de grootste zorg wordt samengesteld, kunnen er geen rechten aan worden ontleend.

(placeholder)
(placeholder)

Is de afvalcontainer, de glas- of plasticbak vol, geef dit dan even door aan Irado.

(placeholder)

Papier en GFT

De GFT-bak wordt in principe om de maandag geleegd.

De papierbak de vierde donderdag van de maand.

Zie ook de afvalkalender.

Glasbak

Het heeft 'even' geduurd, acht  maanden dus, maar voorjaar 2016  is de nieuwe glasbak geplaatst. We kunnen ons glas weer gescheiden inleveren.

Afvalcontainer vol?

(placeholder)

Snel internet

Voor snel internet (> 60Mb) zijn we in Vlaardingen aangewezen op monopolist Ziggo. In Schiedam heeft men supersnel internet via glasvezel en kan men ook nog kiezen uit 3 providers: Caiway, Fiber en Solcon!

Waarom heeft Vlaardingen geen glasvezel?


Actie

Als u met mij van mening bent dat er ook in Vlaardingen glasvezel moet komen, stuurt u me dan een e-mail.


(placeholder)